Collites


Grans ofereix als productors agrícoles la compra de la seva collita, sempre buscant que el preu a l’agricultor pugui ser el més alt possible.

Es gestiona la comercialització de les següents collites:
  • CEREALS.  Estem en contacte amb empreses farineres, de pinsos compostos, malteries o mixtures per donar sortida a aquest grup de productes.
* Es consideren cereals el blat, l’ordi, el blat de moro, el mill, el sorgo, el sègol i el triticale.
 
  • OLEAGINOSES.  Grans és el proveïdor preferent de SAIPOL a la zona de Catalunya-Aragó en la compra d’oleaginoses. Això no obstant també estem en contacte en empreses locals. Això ens dóna una visió amplia del mercat i les millors opcions de compra de collita als nostres clients.
Dins d’oleaginoses tenim la colza i el girasol.
- Proteaginoses: es dóna la millor sortida a les collites de pèsol i veces.
- Farratgeres: posem en contacte productors i demandants de farratges

 
 * Entren dins d’aquest grup la civada en flor, l’alfals, la veça + civada, el ray-grass, la festuca...